Gavebrev til Danske Skole i Vordingborg 1729

Gavebrev til Danske Skole i Vordingborg 1729

Hvad gamle skrifter gemmer af guld!

Min 6 x Tipoldefar, Jochum Saltou, Kongl. Majests. Urtegaardsmand og Rentemester på Koldinghus, optræder i et gavebrev dateret i 1729 til Danske Skole i Vordingborg udstedt af arvingerne efter provst Jacob Batholomæussen Hansteen, Vordingborg. 

Jacob Bartholomæussen Hansteen, Provst i Vordingborg  1652-1727.

Og hvorfor gør han nu det? Ja, det spørgsmål stillede jeg mig selv, da jeg tilfældigt faldt over denne publikation fra 1762 med titlen – (og hold nu fast!):

”Samlinger af Publique og Private Stiftelser, FUNDATIONER og Gavebreve, som forefindes udi Danmark og Norge, Udgivne Efter Kongelig Ællernaadigste Tilladelse, hvorved ere tilføiede Endeel historiske efterretninger, og genealogier, om givernes liv, levnet og familie, med mere stiftelserne og stifterne vedkommende – af Hans de Hofman. Hans Kongl. Majests. Virkelige Justiz-Raad Præsident udi Fredericia og Medlem i det Kongelig Danske Selskab i Kiöbenhavn til Trykken befordrede og bekostet af Ludolph Henrich Lillies Enke boende i store Fiolstræde i den forgylde Oxe og findes samme steds tilkiöbs.

TOM VIII – Kjöbenhavn Aar 1762

Udover at der er tale om et meget flot tryk, indeholder samlingen en lang række interessante person- og stednavne, som enhver lokalhistoriker og slægtsforsker kan have stor gavn af. Men tilbage til spørgsmålet:

Men hvorfor optræder min 6 x tipoldefar i omtalte gavebrev?

For at finde svaret på det, skal vi lidt tilbage i tiden i forhold til det omtalte gavebrev som er dateret i 1729. Vi skal helt tilbage til Vordingborg ca. år 1666, da Jens Christensen Kjærulf og Else Clausdatter får en datter, Anne Dorthe. Jens Christensen Kjærulf (af Kjærulfslægten ”Holtetlinjen” 1)  bliver født omkring 1630 i Fogedgaard, Øster Halne i Vadum Sogn i Vendsyssel. I 1664 er han nævnt som tolder og skifteskriver i Vordingborg Købstad. Han nævnes også som borgmester i byen i en periode, som dog ikke er tidsbestemt. Han var gift tre gange, og med sin første kone, Else Clausdatter får han  ca. 1666 som nævnt datteren Anne Dorthe Jensdatter Kjærulf. Hun bliver den 22. august 1691 trolovet til ovennævnte Jochum Saltou i Kolding. Og den 10. december 1691 bliver de viet i Sct. Nicolai Kirke i Kolding. 

Jens Christensen Kjærulf var tilsyneladende en velhavende mand, hvilket også bekræftes i skiftet efter ham. Han ejede bl.a. en del jord i Vordingborg, hvilket kan udledes af teksten i gavebrevet:

“Fire Tønder Land, Dugsvendsholm kaldet, strekkende sig mod Østen til Ottesholm eng, og til Vesten mod Birkemoese med Eng ved Vestre Ende, og noget Eng ved Syndre Side, som ere udregnede til Fire Tønder Lands Udsæd, hver Tønde beregnet fra gammel Tiid til Sex Skiepper gammel Maal, men er nu anslagen til 6 Skpr. og 2 Fierdingkar Hartkorn. Samme Jorder, Dugsvendsholm kaldede haver vore gode Fader tilforhandlet sig af Kongl. Majests. Urtegaardsmand og Rentemester i Colding, Jochum Saltou, efter Skiødets Formelding, dateret Wordingborg, den 7 Sept. 1725, og læst paa Wordingborg Nye-Ting den 10 Sept. Samme Aar.”

Jens Christensen Kjærulf blev gift to gange yderligere. Men han fik imidlertid kun nævnte Anne Dorte Kjærulf sammen med Else Clausdatter.  Om Jens Christensen Kjærulf selv har tjent og investeret penge i de nævnte jorde, melder historien ikke noget om. Muligvis har han via ægteskabet med Else Clausdatter fået råderet over jorden efter hendes død, hvis hun måtte have arvet det efter sin mand, som for mig er ukendt. Under alle omstændigheder arver Anne Dorthe Jensdatter Kjærulf efter sin far en del aktiver, og herunder omtalte jorde. Hun dør dog i 1722 og begraves 7. maj samme år i Sct. Nicolai Kirke i Kolding. Hendes mand Jochum Saltou får således ved hendes død fuldstændig råderet over Anne Dorthe’s arv efter hendes far . Så derfor ser vi min 6 x tipoldefar Jochum Saltou, som sælger af nævnte jorde i Vordingborg til provsten, Jacob Bartholomei Hansteen. 

1) jf. Kjærulfske Studier, Carl Klitgaard

Gavebrevet i det originale tryk.

Bemærk: Der er 5 sider og der bladres ved hjælp af < og >. Nederst på siden er der lagt et link til min transskription af det originale gavebrev.

Gavebrev Forside Fundationer og Gavebreve
Forside til: Fundationer og Gavebreve 1762
« af 5 »

Læs teksten fra hele gavebrevet.

Hvis du gerne vil læse teksten fra gavebrevet med nutidens skrifttyper, har jeg transskriberet gavebrevets tekst i en PDF version. Heri kan du også læse mere om Jens Christensen Kjærulf og datteren Anne Dorthe og hendes mand Jochum Saltou.

Gavebrevet med tillæg i PDF udgave. Åbner i en ny fane.

Vil du vide mere…

Ønsker du at se flere detaljer om Jens Christensen Kjærulf og hans aner og efterkommere, kan jeg anbefale dig at besøge min database (åbner i en ny fane).